Mẹ và Con - Cùng khám phá ngay 100 câu nói hay về Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh để gửi thông điệp đến người phụ nữ mà mình yêu thương nhất bạn nhé!

Bên cạnh ngày sinh nhật thì Ngày của Mẹ cũng là một ngày ý nghĩa để bạn có thể bày tỏ tình cảm dành cho người phụ nữ đã sinh ra mình và nuôi nấng mình khôn lớn. Trong ngày đặc biệt này, nếu không “khéo ăn khéo nói” và chưa biết phải gửi những thông điệp gì cho mẹ thì bạn có thể gửi đến mẹ những câu nói hay về Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh đấy nhé!

Các câu nói hay về Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh

 • A mother is a person who seeing there are only four pieces of pie for five people, promptly announces she never did care for pie. (Mẹ là người thấy chỉ có bốn miếng bánh cho năm người, liền tuyên bố rằng mẹ không bao giờ thèm ăn bánh.)
 • I felt the wash of her love every day, pouring over me. (Tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ mỗi ngày tuôn đổ trên tôi.)
 • A mother is the one who fills your heart in the first place. (Mẹ là người lấp đầy trái tim bạn ngay từ đầu.)
 • The only love that I really believe in is a mother’s love for her children. (Tình yêu duy nhất mà tôi thực sự tin tưởng là tình yêu của một người mẹ dành cho những đứa con của mình.)
 • No language can express the power and beauty and heroism of a mother’s love. (Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sức mạnh, vẻ đẹp và sự anh hùng của tình mẫu tử.)
 • He didn’t realize that love as powerful as your mother’s for you leaves its own mark. (Anh ấy không nhận ra rằng tình yêu mạnh mẽ như tình yêu của mẹ bạn dành cho bạn để lại dấu ấn riêng.)
 • Whatever else is unsure in this stinking dunghill of a world a mother’s love is not. (Bất cứ điều gì khác không chắc chắn trong cái hố phân hôi thối của thế giới này thì không có tình yêu của mẹ.)
 • To describe my mother would be to write about a hurricane in its perfect power. (Để mô tả mẹ tôi sẽ là viết về một cơn bão với sức mạnh hoàn hảo của nó.)
 • Life began with waking up and loving my mother’s face. (Cuộc sống bắt đầu với việc thức dậy và yêu khuôn mặt của mẹ tôi.)
 • My mother is my root, my foundation. She planted the seed that I base my life on, and that is the belief that the ability to achieve starts in your mind. (Mẹ là gốc, là nền của con. Mẹ đã gieo hạt giống mà con đặt nền tảng cho cuộc sống của mình, và đó là niềm tin rằng khả năng đạt được bắt đầu trong tâm trí con.)
 • The mother’s heart is the child’s school-room. (Trái tim của người mẹ là phòng học của đứa trẻ.)
 • Mother — that was the bank where we deposited all our hurts and worries. (Mẹ – đó là ngân hàng nơi chúng tôi ký thác mọi đau khổ và lo lắng.)
 • Being a mother is an attitude, not a biological relation. (Làm mẹ là một thái độ, không phải là một mối quan hệ sinh học.)
 • There is no velvet so soft as a mother’s lap, no rose as lovely as her smile, no path so flowery as that imprinted with her footsteps. (Không có tấm nhung nào êm ái bằng lòng mẹ, không có bông hồng nào đẹp bằng nụ cười của mẹ, không có con đường nào trải hoa bằng dấu chân mẹ.)
 • Any mother could perform the jobs of several air-traffic controllers with ease. (Bất kỳ người mẹ nào cũng có thể thực hiện công việc của một số kiểm soát viên không lưu một cách dễ dàng.)
 • A mother’s arms are more comforting than anyone else’s. (Vòng tay của mẹ an ủi hơn bất kỳ ai khác.)
 • Over the years I have learned that motherhood is much like an austere religious order, the joining of which obligates one to relinquish all claims to personal possessions. (Qua nhiều năm, tôi đã học được rằng thiên chức làm mẹ giống như một trật tự tôn giáo khắc khổ, khi gia nhập trật tự này buộc một người phải từ bỏ mọi yêu sách đối với tài sản cá nhân.)
 • A mother is a mother still, the holiest thing alive. (Mẹ vẫn là mẹ, điều thiêng liêng nhất còn sống.)
 • Motherhood is the biggest gamble in the world. It is the glorious life force. It’s huge and scary — it’s an act of infinite optimism. (Làm mẹ là canh bạc lớn nhất trên thế giới. Đó là sinh lực vẻ vang. Nó to lớn và đáng sợ – đó là một hành động thể hiện sự lạc quan vô hạn.)
 • I think this power of living in our children is one of the sweetest things in the world. (Tôi nghĩ rằng sức mạnh sống này trong con cái chúng ta là một trong những điều ngọt ngào nhất trên thế giới.)
 • Motherhood was the great equalizer for me; I started to identify with everybody. (Làm mẹ là sự cân bằng tuyệt vời đối với tôi; Tôi bắt đầu xác định với mọi người.)
 • The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness. (Trái tim của người mẹ là vực thẳm sâu thẳm mà ở đó bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.)
 • Mother’s love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible. (Tình yêu của mẹ là nhiên liệu cho phép một con người bình thường làm được điều không thể.)
 • Nothing is really lost until your mom can’t find it. (Không có gì thực sự bị mất cho đến khi mẹ bạn không thể tìm thấy nó.)
 • I believe the choice to become a mother is the choice to become one of the greatest spiritual teachers there is. (Tôi tin rằng lựa chọn trở thành một người mẹ là lựa chọn trở thành một trong những người thầy tâm linh vĩ đại nhất.)
 • All those clichés, those things you hear about having a baby and motherhood—all of them are true. And all of them are the most beautiful things you will ever experience. (Tất cả những lời sáo rỗng đó, những điều bạn nghe về việc sinh con và làm mẹ – tất cả đều đúng. Và tất cả chúng đều là những điều đẹp đẽ nhất mà bạn từng trải qua.)

tổng hợp câu nói hay về ngày của mẹ bằng tiếng anh

 • A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity, it dates all things and crushes down remorselessly all that stands in its path. (Tình yêu của một người mẹ dành cho con mình không giống bất cứ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết luật lệ, không thương hại, nó xác định niên đại của mọi thứ và nghiền nát không thương tiếc tất cả những gì cản đường nó.)
 • To the world you may be one person; but to one person you may be the world. (Đối với thế giới, bạn có thể là một người; nhưng với một người bạn có thể là cả thế giới.)
 • My mother was the one constant in my life. (Mẹ tôi là một hằng số trong cuộc sống của tôi.)
 • Mother is a verb. It’s something you do. Not just who you are. (Mẹ là một động từ. Đó là một cái gì đó bạn làm. Không chỉ bạn là ai.)
 • Motherhood: All love begins and ends there. (Tình mẫu tử: Tất cả tình yêu bắt đầu và kết thúc ở đó.)
 • Most mothers are instinctive philosophers. (Hầu hết các bà mẹ là những triết gia bản năng.)
 • As is the mother, so is her daughter. (Mẹ nào con nấy.)
 • Motherhood brings you to your knees in a way that doesn’t leave room for you to judge others. It makes you see that there’s no ideal — a constant struggle, constantly compromising, but ultimate love. (Tình mẫu tử khiến bạn phải quỳ gối theo cách không còn chỗ cho bạn phán xét người khác. Nó khiến bạn thấy rằng không có lý tưởng nào cả – một cuộc đấu tranh liên tục, không ngừng thỏa hiệp, nhưng là tình yêu cuối cùng.)
 • When your mother asks, ‘Do you want a piece of advice?’ It is a mere formality. It doesn’t matter if you answer yes or no. You’re going to get it anyway. (Khi mẹ bạn hỏi, ‘Con có muốn một lời khuyên không?’ Nó chỉ là một hình thức đơn thuần. Không quan trọng nếu bạn trả lời có hay không. Dù sao thì bạn cũng sẽ nhận được nó.)
 • Mothers don’t sleep. They just worry with their eyes closed. (Mẹ không ngủ. Họ chỉ biết nhắm mắt lo lắng.)
 • Mother is one to whom you hurry when you are troubled. (Mẹ là người mà bạn vội vàng đến khi gặp khó khăn.)
 • You can feel when your mom’s proud of you. You can feel the love. (Bạn có thể cảm thấy khi mẹ bạn tự hào về bạn. Bạn có thể cảm nhận được tình yêu.)
 • Sooner or later we all quote our mothers. (Sớm hay muộn tất cả chúng ta đều trích lời mẹ của chúng ta.)
 • My mother is a walking miracle. (Mẹ tôi là một phép lạ biết đi.)
 • The natural state of motherhood is unselfishness. (Trạng thái tự nhiên của người mẹ là vị tha.)
 • Mothers and their children are in a category all their own. There’s no bond so strong in the entire world. No love so instantaneous and forgiving. (Các bà mẹ và con cái của họ đều ở trong một phạm trù của riêng họ. Không có mối liên kết nào mạnh mẽ như vậy trên toàn thế giới. Không có tình yêu nào quá tức thời và dễ tha thứ.)
 • A mother’s love liberates. (Tình mẹ giải thoát.)
 • I can only hope to be 10% of the mom mine was to me. (Tôi chỉ có thể hy vọng được thừa hưởng 10% sự tuyệt vời của mẹ.)
 • For when a child is born the mother also is born again. (Vì khi một đứa trẻ được sinh ra, người mẹ cũng được sinh ra một lần nữa.)
 • Motherhood has a very humanizing effect. Everything gets reduced to essentials. (Tình mẫu tử có một tác dụng rất nhân đạo. Tất cả mọi thứ được giảm đến mức cần thiết.)
 • Only mothers can think of the future because they give birth to it in their children. (Chỉ những người mẹ mới có thể nghĩ về tương lai bởi vì họ sinh ra nó trong những đứa con của họ.)
 • Having kids — the responsibility of rearing good, kind, ethical, responsible human beings — is the biggest job anyone can embark on. (Có con – trách nhiệm nuôi dạy những con người tốt, tử tế, có đạo đức, có trách nhiệm – là công việc lớn nhất mà bất kỳ ai cũng có thể bắt tay vào.)
 • A mother is not a person to lean on, but a person to make leaning unnecessary. (Mẹ không phải là người để con tựa vào, mà là người để con dựa vào không cần thiết.)
 • I think in a lot of ways unconditional love is a myth. My mom’s the only reason I know it’s a real thing. (Tôi nghĩ theo nhiều cách, tình yêu vô điều kiện là một huyền thoại. Mẹ tôi là lý do duy nhất khiến tôi biết đó là sự thật.
 • Motherhood is the greatest thing and the hardest thing. (Làm mẹ là điều vĩ đại nhất và khó khăn nhất.)
 • Mother is the name for God in the lips and hearts of little children. (Mẹ là danh xưng Thiên Chúa trên môi miệng và trái tim của các trẻ nhỏ.)
 • If you’re a mom, you’re a superhero. Period. (Nếu bạn là một người mẹ, bạn là một siêu anh hùng. Một thời đại.)
 • There is no role in life that is more essential than that of motherhood. (Không có vai trò nào trong cuộc sống cần thiết hơn vai trò làm mẹ.)
 • If love is as sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love. (Nếu tình yêu ngọt ngào như một bông hoa, thì mẹ chính là đóa hoa ngọt ngào của tình yêu.)
 • A mother’s love endures through all. (Tình yêu của mẹ vượt qua tất cả.)
 • The most beautiful part of your body if wherever your mother’s shadow falls. (Phần đẹp nhất trên cơ thể con là ở nơi có bóng mẹ đổ xuống.)

các câu nói hay về ngày của mẹ bằng tiếng anh

 • When someone asks you where you come from, the answer is your mother. (Khi ai đó hỏi bạn đến từ đâu, câu trả lời là mẹ của bạn.)
 • Our mothers always remain the strangest, craziest people we’ve ever met. (Mẹ của chúng tôi luôn là những người kỳ lạ nhất, điên rồ nhất mà chúng tôi từng gặp.)
 • There’s no way to be a perfect mother, and a million ways to be a good one. (Không có cách nào để trở thành một người mẹ hoàn hảo, và có hàng triệu cách để trở thành một người mẹ tốt.)
 • Sometimes the strength of motherhood is greater than natural laws. (Đôi khi sức mạnh của tình mẫu tử lớn hơn cả những quy luật tự nhiên.)
 • My mother was my role model before I even knew what that word was. (Mẹ tôi là hình mẫu của tôi trước cả khi tôi biết từ đó là gì.)
 • If I have done anything in life worth attention, I feel sure that I inherited the disposition from my mother. (Nếu tôi đã làm bất cứ điều gì đáng chú ý trong cuộc sống, tôi cảm thấy chắc chắn rằng tôi đã thừa hưởng thiên hướng từ mẹ tôi.)
 • Perhaps it takes courage to raise children. (Có lẽ phải can đảm để nuôi con.)
 • My mother had a slender, small body, but a large heart—a heart so large that everybody’s joys found welcome in it, and hospitable accommodation. (Mẹ tôi có một thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé, nhưng có một trái tim rộng lớn – một trái tim rộng lớn đến nỗi niềm vui của mọi người đều được chào đón trong đó, và sự tiếp đãi hiếu khách.)
 • A mother understands what a child does not say. (Một người mẹ hiểu những gì một đứa trẻ không nói.)
 • In the end, mothers are always right. No one else tells the truth. (Cuối cùng, các bà mẹ luôn luôn đúng. Không ai khác nói sự thật.)
 • Because I feel that, in the Heavens above,
  The angels, whispering to one another,
  Can find, among their burning terms of love,
  None so devotional as that of “Mother.”

(Bởi vì tôi cảm thấy rằng, ở Thiên đường phía trên,
Các thiên thần, thì thầm với nhau,
Có thể tìm thấy, giữa những lời yêu thương cháy bỏng của họ,
Không có gì sùng kính như “Mẹ.”)

 • Mother: the most beautiful word on the lips of mankind. (Mẹ: lời đẹp đẽ nhất trên môi của loài người.)
 • All women become like their mothers. That is their tragedy. No man does. That’s his. (Tất cả phụ nữ trở nên giống như mẹ của họ. Đó là bi kịch của họ. Không có người đàn ông làm.)
 • All that I am, or ever hope to be, I owe to my angel mother. (Tất cả mọi thứ của tôi. Tất cả những gì tôi đang có, hoặc từng hy vọng trở thành, tôi đều nợ người mẹ thiên thần của mình.)
 • A man loves his sweetheart the most, his wife the best, but his mother the longest. (Một người đàn ông yêu người yêu của mình nhất, vợ anh ta nhất, nhưng mẹ anh ta lâu nhất.)
 • Mother is the heartbeat in the home; and without her, there seems to be no heart throb. (Mẹ là nhịp tim trong nhà; và không có cô ấy, dường như không có nhịp đập trái tim.)
 • All I am I owe to my mother. (Tất cả những gì tôi có là tôi nợ mẹ tôi.)

tổng hợp câu nói hay về ngày của mẹ ý nghĩa

 • Life doesn’t come with a manual. It comes with a mother. (Cuộc sống không đi kèm với một hướng dẫn sử dụng. Nó đi kèm với một người mẹ.)
 • If evolution really works, how come mothers only have two hands? (Nếu tiến hóa thực sự hoạt động, tại sao các bà mẹ chỉ có hai tay?)
 • A mom is like a teabag. You can’t tell how strong she is until you put her in hot water. (Một người mẹ giống như một túi trà. Bạn không thể biết cô ấy khỏe như thế nào cho đến khi bạn đặt cô ấy vào nước nóng.)
 • My mom is definitely my rock. (Mẹ tôi chắc chắn là tảng đá của tôi.)
 • The influence of a mother in the lives of her children is beyond calculation. (Ảnh hưởng của một người mẹ trong cuộc sống của những đứa con của cô ấy là không thể tính toán được.)
 • It may be possible to gild pure gold, but who can make his mother more beautiful? (Có thể dát vàng ròng, nhưng ai có thể làm cho mẹ mình đẹp hơn?)
 • The art of mothering is to teach the art of living to children. Nghệ thuật làm mẹ là dạy nghệ thuật sống cho con cái.)
 • Moms are like buttons — they hold everything together. (Các bà mẹ giống như những chiếc nút – họ giữ mọi thứ lại với nhau.)
 • A mother throws her heart over the fence and then climbs after it. (Một người mẹ ném trái tim của mình qua hàng rào rồi trèo theo nó.)
 • Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved. (Tình yêu của mẹ là hòa bình. Nó không cần phải có được, nó không cần phải được xứng đáng.)
 • The truth is that no matter how old we are, as long as our mothers are alive, we want our mother. (Sự thật là cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi, miễn là mẹ của chúng ta còn sống, chúng ta muốn mẹ của chúng ta.)
 • A mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take. (Mẹ là người có thể thay thế tất cả những người khác nhưng không ai có thể thay thế vị trí của mẹ.)
 • My Mother: She is beautiful, softened at the edges and tempered with a spine of steel. I want to grow old and be like her. (Mẹ tôi: Bà xinh đẹp, mềm mại ở các góc cạnh và được tôi luyện với một xương sống thép. Tôi muốn già đi và được như cô ấy.)
 • We are born of love; Love is our mother. (Chúng ta được sinh ra từ tình yêu; Tình yêu là mẹ của chúng ta.)
 • I can imagine no heroism greater than motherhood. (Tôi có thể tưởng tượng không có chủ nghĩa anh hùng nào vĩ đại hơn tình mẫu tử.)
 • God could not be everywhere, and therefore he made mothers. (Chúa không thể ở khắp mọi nơi, và do đó anh ấy đã tạo ra những người mẹ.)
 • It’s a funny thing about mothers and fathers. Even when their own child is the most disgusting little blister you could ever imagine, they still think that he or she is wonderful. (Đó là một điều buồn cười về những người mẹ và người cha. Ngay cả khi đứa con của họ là một đứa trẻ đáng ghét nhất mà bạn có thể tưởng tượng, họ vẫn nghĩ rằng đứa trẻ đó thật tuyệt vời.)
 • What greater aspiration and challenge are there for a mother than the hope of raising a great son or daughter? (Có khát vọng và thử thách nào lớn hơn đối với một người mẹ ngoài hy vọng nuôi dạy một đứa con trai hay con gái thông minh?)
 • There is no influence so powerful as that of the mother. (Không có ảnh hưởng nào mạnh mẽ như của người mẹ.)
 • When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child. (Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự đơn độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải suy nghĩ hai lần, một lần cho mình và một lần cho con mình.)
 • An ounce of mother is worth a ton of priest. (Một ounce của mẹ đáng giá một tấn linh mục.)
 • I am sure that if the mothers of various nations could meet, there would be no more wars. (Tôi chắc chắn rằng nếu các bà mẹ của các quốc gia khác nhau có thể gặp nhau, thì sẽ không còn chiến tranh nữa.)
 • The loveliest masterpiece of the heart of God is the heart of a mother. (Kiệt tác đáng yêu nhất của trái tim Thiên Chúa là trái tim của một người mẹ.)
 • When you look into your mother’s eyes, you know that is the purest love you can find. (Khi bạn nhìn vào mắt mẹ, bạn biết đó là tình yêu thuần khiết nhất mà bạn có thể tìm thấy.)
 • My mother has a great deal of trouble with me, but I think she enjoyed it. (Mẹ tôi có rất nhiều rắc rối với tôi, nhưng tôi nghĩ bà rất thích điều đó.)
 • A mother’s arms are made of tenderness and children sleep soundly in them. (Vòng tay của người mẹ được làm bằng sự dịu dàng và những đứa trẻ ngủ ngon trong đó.)

Những món quà ý nghĩa tặng mẹ

Trong Ngày của Mẹ thì ngoài việc gửi cho mẹ những câu nói hay về Ngày của Mẹ thì chúng ta còn có thể gửi đến mẹ những món quà thay cho lời cảm ơn mẹ vì đã nhiều năm vất vả, hy sinh cuộc đời cho con của mình. Kết hợp quà và những câu nói hay về Ngày của Mẹ, thêm một số hoạt động ý nghĩa mà hai mẹ con có thể cùng làm thì sẽ rất tuyệt đấy nhé!

Một số món quà mà bạn có thể tặng cho mẹ gồm có:

Một chuyến đi du lịch

Nếu mỗi năm bạn đều tặng quà hay đã thường xuyên gửi mẹ những câu nói hay về Ngày của Mẹ thì năm nay có thể làm mọi thứ mới lạ hơn bằng cách lên kế hoạch cho một chuyến du lịch và đi cùng mẹ. Việc bạn dành thời gian đưa mẹ đi du lịch sẽ làm mẹ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc đấy.

Nếu có cơ hội, bạn có thể cùng mẹ thực hiện các chuyến du lịch ngoài nước còn nếu chưa có điều kiện, chỉ cần các chuyến du lịch trong nước cũng có thể khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Vitamin và thực phẩm chức năng

Một món quà chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà bạn có thể cân nhắc để dành tặng mẹ đó chính là các loại vitamin, thực phẩm chức năng hay collagen. Tuổi tác càng cao thì càng có nhiều vấn đề về sức khỏe do cơ thể lão hóa. Vì thế, việc tặng vitamin và thực phẩm chức năng sẽ giúp cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Đây sẽ là một món quà đầy ý nghĩa và thiết thực.

Bộ đồ dùng nhà bếp

Với người phụ nữ thì nhà bếp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bạn có thể mua cho mẹ của mình một bộ dụng cụ nhà bếp hay một bộ nồi, chảo… theo đúng sở thích của mẹ. Thêm một tấm thiệp nhỏ xinh có những câu nói hay về Ngày của Mẹ và lời chúc được ghi tay thì chắc chắn mẹ sẽ rất thích món quà này đấy.

Nấu ăn cho mẹ

Suốt cả cuộc đời mẹ đã nấu ăn cho những đứa con thì sao bây giờ chúng ta không thử nấu ăn lại cho mẹ bạn nhỉ? Một bữa ăn với những món mà mẹ thích, được nấu bằng cả tình yêu thương, lại thêm một tấm thiệp nhỏ xinh những câu nói hay về Ngày của Mẹ được đặt trên bàn như cách trang trí cho bữa ăn thì sẽ vô cùng tuyệt vời đấy! Đây sẽ là một hoạt động ý nghĩa trong Ngày của Mẹ.

câu nói hay về ngày của mẹ

Máy massage

Bạn muốn dành tặng mẹ những món quà tặng sức khỏe ý nghĩa và thiết thực? Vậy thì bạn có thể mua tặng mẹ một chiếc máy massage. Có rất nhiều loại máy với mức giá khác nhau, chẳng hạn như máy massage cổ vai gáy, máy massage chân thường có giá “mềm” hơn còn các loại máy massage toàn thân thì thường chi phí sẽ cao hơn một chút.

Nhưng quà tặng quan trọng nhất vẫn ở tấm lòng. Chỉ cần bạn thật lòng muốn quan tâm đến sức khỏe của mẹ thì Tạp chí Mẹ và Con tin rằng, bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ yêu thích món quà này mà thôi.

Nến thơm

Người lớn tuổi thường khó ngủ và dễ căng thẳng. Nến thơm chính là liệu pháp mùi hương giúp thư giãn và ngủ ngon hơn. Bạn có thể chọn một lọ nến thơm thật đẹp và khắc lên trên nắp lọ nến những câu nói hay về Ngày của Mẹ thì còn gì tuyệt vời hơn phải không nào?

Một bức tranh gia đình

Để tặng quà cho mẹ thì bạn có thể chọn một bức tranh chụp đầy đủ các thành viên trong gia đình và đóng khung, thêm một hàng ghi câu nói hay về Ngày của Mẹ nữa là đã đủ để có một món quà vừa đẹp lại vừa ý nghĩa. Những bức tranh kiểu này có thể treo tường phòng ngủ hay dùng để trang trí phòng khách đều đẹp đấy nhé!)

Hoặc bạn cũng có thể đưa mẹ đi ăn bên ngoài các hàng quán, nhà hàng nhưng hãy cố gắng chọn các quán ăn theo phong cách mà mẹ yêu thích để giúp mẹ vui hơn.

Với những câu nói hay về Ngày của Mẹ cũng như những món quà tặng mà Tạp chí Mẹ và Con đã gợi ý, tin chắc rằng bạn sẽ có thể làm cho mẹ cảm động và có thể bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn của mình với đấng sinh thành. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng không phải chỉ những ngày lễ, những dịp quan trọng mới bày tỏ tình cảm với mẹ mà hãy cố gắng để cho mẹ biết ạn yêu mẹ thế nào cũng như bày tỏ lòng hiếu thảo với mẹ mọi lúc để không phải hối hận nếu một mai không còn mẹ trên đời…

Tạp chí Mẹ và Con chúc bạn và mẹ sẽ có một ngày Ngày của Mẹ thật nhiều niềm vui và có những kỉ niệm đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất bên nhau.

Bài viết liên quan

Cửa hàng Paris Baguette flagship đầu tiên tại Crescent Mall - điểm đến mới cho gia đình cùng các chị em sành ăn 1

Cửa hàng Paris Baguette flagship đầu tiên tại Crescent Mall – điểm đến mới cho gia đình cùng các chị em sành ăn

Mẹ và Con - Nhanh chóng nhưng dinh dưỡng vẫn phải đủ đầy và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng như tinh thần Samidang - luôn kiểm tra từng chiếc bánh nhỏ một trước khi đến tay khách hàng, đó là những gì Paris Baguette nói chung và cửa hàng flagship của chúng tôi đã, đang và luôn hướng đến.