Mẹ và Con - Bạn muốn hiểu con, muốn trò chuyện cùng con nhưng không biết phải bắt đầu thế nào? Hỏi gì để con vui vẻ trả lời và không cáu gắt? Thử ngay những gợi ý sau đây bạn nhé!

Để bắt đầu cuộc trò chuyện cùng con thật khó vì bạn không biết phải nói gì. Làm sao để có thể gợi mở cuộc trò chuyện một cách tự nhiên nhất? Hãy cùng Tạp chí Mẹ và Con tham khảo một số câu nói để có thể “bắt chuyện” cùng thành viên nhí trong gia đình bạn nhé.

Mở đầu cuộc trò chuyện cùng con bằng chủ đề trường học

Câu hỏi số 1:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 69

Câu hỏi số 2:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 70

Câu hỏi số 3:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 71

Câu hỏi số 4:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 72

Câu hỏi số 5:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 73

Câu hỏi số 6:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 74

Câu hỏi số 7:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 75

Câu hỏi số 8:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 76

Câu hỏi số 9:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 77

Câu hỏi số 10:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 76

Mở đầu cuộc trò chuyện cùng con bằng chủ đề sở thích

Câu hỏi số 11:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 79

Câu hỏi số 12:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 80

Câu hỏi số 13:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 81

Câu hỏi số 14:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 82

Câu hỏi số 15:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 83

Câu hỏi số 16:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 84

Câu hỏi số 17:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 85

Câu hỏi số 18:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 86

Câu hỏi số 19:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 87

Câu hỏi số 20:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 88

Câu hỏi số 21:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 89

Câu hỏi số 22:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 90

Câu hỏi số 23:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 91

Câu hỏi số 24:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 92

Câu hỏi số 25:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 93

Câu hỏi số 26:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 94

Câu hỏi số 27:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 95

Câu hỏi số 28:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 96

Câu hỏi số 29:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 97

Câu hỏi số 30:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 98

Câu hỏi số 31:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 99

Câu hỏi số 32:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 100

Câu hỏi số 33:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 101

Câu hỏi số 34:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 102

Câu hỏi số 35:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 103

Câu hỏi số 36:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 104

Câu hỏi số 37:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 105

Câu hỏi số 38:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 106

Câu hỏi số 39:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 107

Câu hỏi số 40:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 88

Câu hỏi số 41:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 87

Câu hỏi số 42:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 86

Câu hỏi số 43:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 85

Mở đầu cuộc trò chuyện cùng con bằng chủ đề trí tưởng tượng

Câu hỏi số 44:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 112

Câu hỏi số 45:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 113

Câu hỏi số 46:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 114

Câu hỏi số 47:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 115

Câu hỏi số 48:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 116

Câu hỏi số 49:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 117

Câu hỏi số 50:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 118

Câu hỏi số 51:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 119

Câu hỏi số 52:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 120

Câu hỏi số 53:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 121

Câu hỏi số 54:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 122

Câu hỏi số 55:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 123

Câu hỏi số 56:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 124

Câu hỏi số 57:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 125

Mở đầu cuộc trò chuyện cùng con bằng chủ đề ý kiến cá nhân

Câu hỏi số 58:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 126

Câu hỏi số 59:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 127

Câu hỏi số 60:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 128

Câu hỏi số 61:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 129

Câu hỏi số 62:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 130

Câu hỏi số 63:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 131

Câu hỏi số 64:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 132

Câu hỏi số 65:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 133

Câu hỏi số 66:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 134

Câu hỏi số 67:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 135

Câu hỏi số 68:

68 câu hỏi giúp bạn mở đầu cuộc trò chuyện cùng con thật hiệu quả 136

Đôi khi việc không thể trò chuyện cùng con, cảm thấy khó kết nối với con là việc vô cùng dễ hiểu bởi khoảng cách thế hệ, tâm lý khác biệt. Hãy thử ngay những câu hỏi gợi ý trên để bắt đầu cuộc nói chuyện cùng con, giúp các thành viên trong gia đình thêm hiểu nhau bạn nhé!

Bài viết liên quan